jakeronl

Wat kan jij zelf doen?

Als Bomenbond horen we nogal eens hulpkreten wanneer iemand ziet dat er een boom wordt gekapt. We hebben niet de menskracht om er zelf op af te gaan en dat blijkt ook niet altijd nodig. Hieronder enkele algemene praktische tips wat jij zelf al kan doen en daar vooral mee te beginnen vóór de bijl in de boom gaat!

Tip 1: Kapvergunningen

Controleer kapvergunning

Controleer of er een kapvergunning is aangevraagd. In het plaatselijke krantje of op de website van jouw gemeente zie je de aanvraag voor een kapvergunning of alleen een bouwvergunning op een locatie waar bomen staan (die dus zullen sneuvelen wanneer de bouwvergunning wordt afgegeven!). Hopelijk is jouw gemeente zo transparant dat bij de aanvraag meteen al duidelijk wordt om welke bomen het gaat. Naast een locatietekening met genummerde bomen vindt je daar vaak ook een rapport van een boomtechnisch bedrijf met per boom een beschrijving van de soort, (geschatte) leeftijd, conditie, geschatte toekomstverwachting e.d. De aanvraag is helemaal volledig wanneer er ook een motivering bij zit waarom de boom of bomen gekapt moeten worden. Kan je geen vergunningsaanvraag vinden? Ga dan naar punt 1.B

Controleer kapbeleid

Zie je geen kapvergunning, controleer bij jouw gemeente het kapbeleid. Informeer eventueel bij de afdeling beheer welke dunningsrondes er de komende tijd zijn voorzien.

Reageer op vergunningsaanvraag

Zolang de vergunningsaanvraag loopt, kun je via de website van jouw gemeente een zienswijze indienen door schriftelijk te reageren met jouw motivatie waarom je het niet eens bent met de kap. Belangrijk: voor eventuele juridische vervolgstappen moet jij als ‘ontvankelijk’ worden beoordeeld. In bijna alle gevallen is dat voor personen alleen het geval wanneer je ‘op de boom ziet’, met andere woorden: wanneer jij de boom of bomen vanuit jouw woning kunt zien. 

Maak formeel bezwaar

Nu wordt het serieus: ondanks jouw eerdere protest is de kapvergunning verleend. Wat staat je nu te doen? Ga in elk geval na of hierbij aan alle vereisten van de plaatselijke bomenverordening is voldaan. Zo niet, dan kun je via de website van jouw gemeente formeel bezwaar aantekenen, liefst ook weer door tenminste één persoon die vanuit huis zicht heeft op de boom. Betrek vooral ook buurt- en wijkverenigingen, de pers, sociale media en natuurbeschermingsorganisaties bij jouw noodkreet.

Broedseizoen

Het broedseizoen is niet meer bepalend voor de vraag of er wel of niet gekapt mag worden. Dit is omdat het broedseizoen voor elke vogelsoort weer anders is. Uitvoerders mogen geen nesten verstoren omdat die beschermd zijn, en moeten voor de werkzaamheden dus een check doen op broedactiviteiten. Helaas is er amper of geen controle of dit ook daadwerkelijk gebeurt…

Als je vermoedt dat het nest verstoord is, kun je een melding doen bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) 🡵.

Bij spoed vanwege een heterdaadsituatie waarbij bij de kap een vogelnest wordt beschadigd of verwijderd, wordt geadviseerd om de politie te bellen via het speciale noodnummer 144.

Tip 2: Lokale politiek

Mail naar de gemeenteraad

Los van bezwaarprocedures is het belangrijk voor de politiek van jouw gemeente (college van B&W en gemeenteraadsleden) te weten dat hun inwoners tegen kap zijn. Stuur je schriftelijke reactie en/of bezwaar dus ook altijd via een cc aan de griffier van de gemeenteraad.

Inspreken bij commissievergadering

Het is mogelijk om in te spreken bij commissievergaderingen. Door in te spreken kun je de gemeenteraad vertellen wat je van een plan vindt. Je kunt inspreken over een onderwerp dat op de commisieagenda staat (zoals het bouwproject waarbij de bomen gekapt zouden worden), maar het mag ook gaan over een onderwerp dat niet op de agenda staat. Je kunt dan inspreken tijdens het algemene agendapunt ‘Burger aan het woord’. Wel moet het dan inhoudelijk bij de commissie horen. Het is belangrijk om een sterke inhoudelijke onderbouwing te hebben waarom je tegen de kap bent. De raadsleden luisteren naar jouw verhaal en stellen zo nodig nog verduidelijkende vragen. Afhankelijk van de situatie kunnen zij besluiten wel of geen actie te ondernemen naar aanleiding van jouw inbreng. Om in te spreken, neem je contact op met de griffie van de gemeenteraad.

Tip 3: Netwerk

Schakel buurtgenoten en wijkvereniging in

Samenwerken met gelijkgestemde groepen vergroot de zichtbaarheid en impact van jouw inzet, wat kan leiden tot bredere steun binnen de gemeenschap en bij beleidsmakers. Informeer je buurtgenoten en wijkvereniging over de (geplande) kap en jouw zorgen. Groot kans dat zij die zorgen met jou delen en ook van zich willen laten horen.

Bouw een netwerk met lokale afdelingen van natuurbeschermingsorganisaties

Lokale natuurbeschermingsorganisaties beschikken vaak over waardevolle kennis en expertise op het gebied van natuurbehoud en milieuvraagstukken. Door samen te werken, kun je kennis bundelen, gezamenlijke acties ondernemen en lokale invloed vergroten.

Tip 4: Pers & Media

Communiceer op social media

Benut de kracht van sociale media om actief op te komen tegen de bomenkap. Door doelgericht gebruik te maken van platforms zoals Facebook, X (Twitter), Instagram, LinkedIn en Nextdoor, kun je een sterke online beweging creëren die bijdraagt aan het behoud van de bomen. Deel informatie en afbeeldingen over de bedreigde bomen om bewustzijn te vergroten. Betrek de lokale gemeenschap via bijvoorbeeld lokale Facebookgroepen en beïnvloed beleidsmakers door hen te taggen.

Schakel de pers in

Benader de lokale pers (lokale krant, lokale omroep en radio, lokale nieuwswebsites) en stel hen op de hoogte van dreigende kapplannen. Journalisten hebben de mogelijkheid om jouw boodschap naar een breed publiek te verspreiden en druk uit te oefenen op beleidsmakers. Wees duidelijk en beknopt in je communicatie en benadruk de ecologische, esthetische en gemeenschapsvoordelen van het boombehoud.

Wat als er nú gekapt wordt

Door snel te handelen kan je misschien nog erger voorkomen, of zorgen voor maatregelen achteraf als blijkt dat de kap onjuist was.

Op onze radar

Is het al op de radar van de Bomenbond? Ontdek waar wij actief mee zijn.