jakeronl

Geen grondwal in Vlietland: massale bomenkap daar voorlopig van de baan

Tijdens een hoorzitting van de Bezwarencommissie Zuid-Holland op 30 maart 2023 in het Provinciehuis Zuid-Holland over openbaarmaking van stukken inzake de aanleg van onder andere 222 recreatiewoningen en twee 10 meter hoge, 60 meter brede en in totaal 900 meter lange grondwallen in Vlietland, werd duidelijk dat de projectontwikkelaar Dutch Lake Residence (DLR) de daarvoor benodigde twee ontheffingsaanvragen Wet natuurbescherming intrekt.

Ook werd door de projectontwikkelaar gezegd dat een nieuwe aanvraag voor de aanleg van grondwallen de komende vijf tot tien jaar niet is te verwachten. Dat lijkt daarmee goed nieuws voor de kap van honderden bomen die anders voor de aanleg van die grondwal gekapt zouden worden. Bij ongewijzigde doorvoering van de plannen zouden 2800 van de 3600 geïnventariseerde bomen in fases gekapt gaan worden.

Behalve het nieuws dat DLR de bij de Omgevingsdienst Haaglanden ingediende ontheffingsaanvraag voor de grondwallen al op 13 maart 2023 heeft ingetrokken, werd tijdens de hoorzitting duidelijk dat DLR ook de ontheffingsaanvraag voor het recreatiepark drie dagen voor de hoorzitting heeft ingetrokken, namelijk op 27 maart. Daarmee zouden volgens DLR alle gedane ecologische onderzoeken en opgestelde activiteitenplannen die bij de ontheffingsaanvragen bij de Omgevingsdienst Haaglanden zijn ingediend hun relevantie hebben verloren, en zouden om die reden niet openbaar gemaakt hoeven te worden.

Tijdens de hoorzitting werd verder duidelijk dat de projectontwikkelaar per brief aan de omgevingsdienst heeft gevraagd alle stukken die behoren bij de ontheffingsverzoeken te vernietigen. De Omgevingsdienst Haaglanden heeft daarop naar voren gebracht dat aan een dergelijk verzoek wettelijk gezien niet kan worden tegemoet gekomen zolang een verzoek op grond van de Wet Open Overheid (WOO) loopt.

De Omgevingsdienst Haaglanden heeft voor Gedeputeerde Staten waar nodig een toelichting gegeven op het besluit van Gedeputeerde Staten van 8 februari 2023 om de stukken wel openbaar te willen maken.

Nieuwe plannen DLR

DLR heeft aangekondigd op korte termijn wél een nieuwe ontheffingsaanvraag voor aanleg van het recreatiepark in te gaan dienen. Die nieuwe aanvraag zal dan vergezeld worden van nieuwe ecologische onderzoeken en activiteitenplannen.

De Bomenbond Rijnland is overigens benieuwd of de projectontwikkelaar als alternatief voor de grondwallen een verzoek zal indienen voor een andere vorm van visuele afscherming en/of geluidsafscherming tussen enerzijds de A4 en Rijnlandroute en anderzijds en het door DLR geplande recreatiepark. Daarover is nog niets bekend.

WOO verzoek blijft lopen

De Bomenbond Rijnland heeft tijdens de hoorzitting aangegeven het openbaarheidsverzoek te willen handhaven. Wij hebben betoogd dat het voor ons relevant blijft om de door DLR bij de Omgevingsdienst Haaglanden ingediende stukken te ontvangen, waaronder de door onafhankelijk bureaus uitgevoerde ecologische onderzoeken (naar o.a over vleermuizen, vogels en zoogdieren in het gebied) en bomen-inventarisatie, alsmede de daarop gebaseerde activiteitenplannen. De door onafhankelijke experts opgestelde rapporten, die door DLR zelf bij de ontheffingsverzoeken zijn ingediend voor de twee ontheffingsaanvragen, achten wij wel degelijk relevant, ook al is nu bekend geworden dat de projectontwikkelaar de desbetreffende ontheffingsverzoeken heeft ingetrokken. Wij willen nieuwe ecologische onderzoeken en activiteitenplannen die bij een nieuw ontheffingsverzoek worden ingediend kunnen vergelijken met de eerder ingediende stukken. De bezwarencommissie zal naar verwachting over drie weken advies uitbrengen aan Gedeputeerde Staten.

Gedeputeerde Staten zullen daarna enige tijd nodig hebben om een beslissing op bezwaar te nemen. Tegen die beslissing staat voor partijen dan weer beroep open bij de rechtbank. Het kan dus nog wel even duren voordat duidelijk is of de stukken openbaar worden gemaakt.

Tot slot kan hier nog worden vermeld dat op dit moment nog geen zittingsdatum bekend is voor behandeling van een voorlopige voorziening die DLR heeft aangevraagd bij die rechtbank Den Haag om openbaarmaking van de stukken te voorkomen. Aan die zitting zal ook de Bomenbond Rijnland als belanghebbende deelnemen.

Plannen recreatiepark Vlietland

In de Vlietland wil projectontwikkelaar Dutch Lake Residence een recreatiepark aanleggen met 222 vakantiewoningen, een horecavoorziening annex zalenverhuurcentrum en 569 parkeerplaatsen op (nu nog) openbaar terrein. Bovendien zou een grote grondwal langs het gebied worden opgeworpen. De tot dusverre bekende plannen zouden ten koste gaan van 2800 van de 3600 bomen in dat gebied, alsook van ander groen en daarmee verbonden dieren zoals vogels (waaronder een broedplaats van een havik), zeven soorten vleermuizen, steenmarters en andere zoogdieren.

Tegen de bouwplannen en de aanleg van een grondwal is veel weerstand tegen, zowel vanuit het publiek als vanuit de politiek. We hebben voor leden en niet-leden een excursie gegeven en zienswijzen gestuurd aan de gemeente Leidschendam-Voorburg en aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. Daarnaast hebben we op 13 december 2022 een verzoek ingediend op grond van de Wet open overheid (WOO) teneinde alle voor ons relevante rapporten op te vragen. We blijven ons inzetten voor de bomen en de daarmee verbonden ecosystemen in Vlietland. Openbaar groen is essentieel voor mens en dier.  

De Bomenbond Rijnland werkt bij onze inzet voor de natuurbescherming in Vlietland onder andere samen met de Vrienden van Vlietland . De vrienden waren ook bij de hoorzitting aanwezig. Ook werken wij samen met het Burgerinitiatief Vlietland en milieugroepen in de regio Leidschendam-Voorburg.