jakeronl

Bomenkap bij Lammebrug en Europaweg

In december 2022 heeft de Bomenbond Rijnland een zienswijze ingediend op de partiële herziening van het Provinciaal Inpassingsplan Rijnlandroute en Milieu effectrapportage voor de Europaweg (N206). Het doel van de aanpassingen is de doorstroming van het autoverkeer. Al in 2014 was het provinciaal inpassingsplan vastgesteld. Nu gaat het om wijzigingen op dat eerdere plan, zoals een lichte verschuiving van de Europaweg.

Tien jaar geleden is door Provinciale Staten Zuid-Holland het besluit genomen om de Rijnlandroute aan te leggen en daarmee ook deze aanpassingen aan te brengen. Er is toen veel en heftig door burgers en actiegroepen geprotesteerd tegen de Rijnlandroute. Redenen voor die protesten waren onder andere dat tijdens de klimaatcrisis geen groen verloren mag gaan, CO2-uitstoot minder moet in plaats van meer en dat problemen rondom (auto)mobiliteit niet door de RijnlandRoute gaan worden opgelost.

Nadat het besluit voor de Rijnlandroute was genomen, is de Bomenbond Rijnland de vinger aan de pols blijven houden voor de bomen, dieren en biodiversiteit van het gebied rondom de RijnlandRoute. Dat geldt voor alle delen van het tracé en dus ook voor de Europaweg en het Lammenschansplein. We hebben onze zienswijze ingediend en zijn rondgeleid in het gebied. Op onze vragen en op onze zienswijze hebben we antwoord gekregen. Zo wordt in het verlichtingsplan rekening gehouden met vleermuizen en zal vooraf een ecologisch protocol worden opgesteld. De bomencompensatie zal zoveel mogelijk binnen het gebied worden uitgevoerd en zo veel mogelijk met inheemse soorten. Binnen de mogelijkheden van het provinciaal inpassingsplan is met onze wensen rekening gehouden.

Het Ontwerpbesluit Bomenkap en bomencompensatieplan N206 Europaweg is door de gemeente Leiden ter inzage gelegd tot 13 maart 2023.

De Bomenbond Rijnland heeft daarom geen aanleiding gezien verder bezwaar te maken. Zoals het er nu naar uitziet worden maximaal 333 bomen gekapt. Daarnaast worden ook 155 bomen gekapt vanwege het verwijderen van 2740 m2 bosperceel.

Ten aanzien van de te kappen 333 bomen. Door ‘ontwerp maatregelen zouden er daarvan 20 kunnen worden gespaard en door maatregelen tijdens de uitvoering nog eens 54. Het totaal van deze kap zou dan neerkomen op 279 bomen. Daarvoor worden dan 392 bomen ter compensatie aangeplant (zie ook de bijgevoegde tabel).